Neue Seite 1
HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA U ŠVICARSKOJ
   

  

 

Neue Seite 1
O nama
asopis DO
Hrvatska
Vaa pisma
Knjige
  Iz vicarske
  Zanimljivosti HR
  Linkovi
 

 

Kroatischer Kulturverein

Hrvatska Kulturna Zajednica

Postfach

CH-8050 Zuerich

 


VAŽNO =>

 
 
 
hakave.gif
 
 

 

 

 

hous-logo.jpg

   
   
   
 

SMJENJIVANJE  IJE / JE / E / I -- ANELIN JEZIČNI KUTAK - 03          (09.04.2011.)

Voda polako dotječe, a zid se dotiče;
rok uskoro istječe, a zastava se ističe;
trkači se natječu, a papuče se natiču;
Vrbas u Savu utječe, a štap se u zemlju utiče...

Današnji prilog: - nastavak "smjenjivanje ije /je / e / i ".

Dobrodošli u jezični kutak, vaša Anela

9. Smjenjivanje ije / je / e / i

a) Smjenjivanje ije s je / e ili kraćenje sloga

Dvoglasnik ie (u pismu ije) se može ostvariti samo u dugim slogovima: bijel, lijep, vrijeme itd. Kada se tvorbom riječi krati slog u kojem je ije, tada se ije smjenjuje s je ili e: bjelina, ljepota, vremena. Ova se promjena često događa u komparativu i superlativu pridjeva: bijel - bjelji, najbjelji, lijep - ljepši, najljepši. U genitvu množine imenica ženskog roda s nepostojanim a dolazi do smjenjivanja ije s je: pripovijetka - pripovjedaka, popijevka - popjevaka (ako imenica ima nastavak -i, smjenjivanje se neće dogoditi: pripovijetki, popijevki).
Smjenjivanje ije s je se događa u izvedenicama (na -ota, oća, ina, ovit):

- lijep - ljepota
- slijep - sljepoća
- cijel -  cjelina
- stijena - stjenovit
- trijezan - trjeznoća
- grijeh -grjehota

U izvedenicama muškog roda (na ač, ar) događa se smjenjivanje ije i je, ali i u složenica s naglaskog na spojniku o:

- pripovijedati - pripovjedač / sijeno -sjenokoša
- mlijeko - mljekar / zvijer - zvjerokradica
- cvijet -cvjećar / bijel - bjelouška

Smjenjivanje se događa u svim nesvršenim glagolima (na -ivati, -avati) izvedenim od svršenih glagola s dvoglasnikom ie (ije):

- dodijeliti - dodjeljivati / zamijeniti - zamjenivati
- obavijestiti - obavještavati / riješiti - rješavati
- ocijeniti - ocjenjivati / pobijediti - pobjeđivati

Smjenivanje ije s e se događa samo u oblicima i izvedenicama od riječi: vrijeme, privrijediti, upotrijebiti i naprijed;

- vrijeme -vremena, vremenski, poluvremena, nevremena
- privrijediti - privreda, privredni, privrednik
- upotrijebiti - upotreba, upotrebaljavati, zloupotreba
- naprijed - napredak, naprednost, napredovati

U svim drugim oblicima ije se krati prema temeljnom pravilu smjenivanja ije sa je:

- grijeh -  grješnik / brijeg - brjegovi
- griješiti - pogrješka / trijezan - trjezniji
- ždrijebe - ždrjebeta / strijela -strjelica
- crijep - crjepovi

b) Duljenje kratkoga je ili duljenje sloga

Promjenom oblika riječi ili u izvedenicama, kratki slog u kojem je je, može se produljiti. Kada se osnovno kratko je dulji, većinom postaje dugo je, a rjeđe se zamjenjuje sa ije.
Dugo je postaje u nesvršenim glagolima i izvedenicama od riječi mjera, mjesto, sjesti:
- mjera - zamjeriti, zamjerati
- mjesto - namjestiti, namještati
- sjesti - zasjesti, zasjedati

U imenicama odmila i njihovim izvedenicama dolazi do duljenja kratkoga je:
- djevojka - djeva
- djed - djedo

U tvorbi imenica od glagola s predmetkom pre, taj pre prelazi u prije:
- prelaziti - prijelaz
- prepisati - prijepis
- predložiti - prijedlog

c) Smjenjivanje ije / je s i

Ako se ije ili je nađe ispred o, prijeći će u i kod glagolskih pridjeva radnih muškog roda, dok u ženskom i srednjem rodu nema te promjene:

glagolski pridjev radni muškog roda: ženski i srednji rod
- vidjeti - vidio - vidjela, vidjele, vidjelo, vidjela
- živjeti - živio - živjela, živjele, živjelo, živjela
- donijeti - donio - donijela, donijele, donijelo, donijela
- htjeti - htio - htjela, htjele, htjelo, htjela

Ako se je nađe ispred j prijeći će u i, i to u prezentu ispred nastavaka (- jem, -ješ, -je...):
- smjeti - smijem
- razumjeti  - razumijem

d) Ostala pravila:

Neki glagoli s istom osnovom, a s različitim nastavkom (- jeti, -iti) imaju različito značenje ovisno o nastavku:
- bijeljeti - postajati bijel / bijeliti - činiti što bijelim
- crnjeti - postati crn / crniti -činiti što crnim
- opustjeti - postati pust / opustiti - učiniti pustim

Prema osnovnom "teći" dolazi "tjecati", a prema "taći", "taknuti" nastaje "ticati":
- dotjecati - doteći / doticati - dotaći
- istjecati - isteći / isticati - istaći
- natjecati - nateći / naticati - nataći
- stjecati - steći / sticati - staći

Voda polako dotječe, a zid se dotiče;
rok uskoro istječe, a zastava se ističe;
trkači se natječu, a papuče se natiču;
Vrbas u Savu utječe, a štap se u zemlju utiče...

 

Nastavak slijedi.

Do sada objavljeno:

TVORBA RIJEČI U HRVATSKOM JEZIKU

GLASOVNE PROMJENE 01

GLASOVNE PROMJENE 02
SMJENJIVANJE 03

 

 

Neue Seite 1
© 2002 HKZ Hrvatska Kulturna Zajednica
Design & programming: